ALGEMENE VOORWAARDEN Nibblr BV

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de App Nibblr (de App). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden. De App Nibblr is een social-dining platform dat het mogelijk maakt voor mensen om maaltijden delen met anderen in hun buurt. Gebruikers kunnen aangeven wanneer zij een diner (het Diner) organiseren en anderen kunnen bij deze Diners aanschuiven. (de Dienst ) Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de App gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de App gebruikt. 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.nibblr-app.com. 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de App

1. Je mag de App niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt. 2. Je mag het volgende niet via de App verspreiden: – Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud; – Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn; – Ongevraagde reclame (spam); – Foute of misleidende informatie; – Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten. 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. 4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheimhouden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken. 5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de App is bedoeld. 6. Als je melding wilt maken van een gebruiker die de App misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@nibblr-app.com. 7. Wanneer je een diner aanbiedt en een gast hiervoor een betaling verricht heeft, ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van dat diner, tenzij je het aangeboden diner voor aanvang via de ‘Cancel dinner’-knop afzegt.

Artikel 3 - Het platform

Het doel van de App is om een platform te bieden waar aanbieders en afnemers met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen aanbieders en afnemers. Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen aanbieders en afnemers. Als er een conflict ontstaat tussen aanbieders en afnemers, moeten zij dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de App

1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de App beschikbaar is. 2. Wij garanderen niet dat App foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de App niet of niet veilig werkt. 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie, vermeld in de App.

Artikel 5 - Gebruikersaccount

1. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken. 2. Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt. 3. Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 - Prijzen en betaling

1. Sommige Diners in de App kunnen gekocht worden met geld. De prijzen van deze Diners worden bepaald door de aanbieders daarvan. Wij vermelden de prijs van het Diners bij de aanschaf. 2. Om reden van efficiëntie en koperbescherming zal Nibblr de betalingen per diner verzamelen en deze 24 uur na sluitingstijd van het diner 'batchgewijs' naar de host van het diner overmaken. 3. Betalingen voor een Diner kunnen door de afnemer tot de starttijd van het Diner geannuleerd worden. 4. Betalingen die meer dan 24 uur voor de starttijd van het diner geannuleerd worden, worden teruggestort.

Artikel 7 - Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door: • Jouw account te verwijderen; • Onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren. • Nog te ontvangen betalingen in te houden.

Artikel 8 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 9 - Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen aanbieders en afnemers. Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 10 - Overige bepaling Handelsagentschap

Nibblr handelt namens de aanbieder en is verantwoordelijk voor onderstaande: 1. Het incasseren van de betaling voor een Diner 2. Het bevestigen van boekingen namens de aanbieder 3. Terug storting van het door de afnemer betaalde bedrag, indien de afnemer door het toedoen van de aanbieder niet van het aangeboden diner gebruik heeft kunnen maken.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor: 1. Directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze App, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook; 2. Directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de App, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen; 3. Schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de App, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 12 - Privacy Policy

Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 13 - Vrijwaring

Door de App te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom

1. Je geeft ons een licentie om content die je uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is: – niet-exclusief; – kosten- en rechtenvrij; – overdraagbaar; – wereldwijd. 2. Door de App te gebruiken, verklaar je dat: – Je het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die je uploadt op de Website; of – Je bevoegd bent om de media of informatie die je uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven. 3. Je mag inhoud van de App niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 15 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Midden-Nederland bevoegd om over het geschil te oordelen.